Productiehuis FRIS

Algemene voorwaarden

 

1: Offerte

Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht. Offertes zijn vrijblijvend en één maand geldig. Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen middels een reply op de email met het offerte aanbod. Bij het accepteren van de offerte gaat de klant ook akkoord met deze algemene voorwaarden. Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen. Prijsoffertes (bestekken) zijn steeds gebaseerd op de waarden van de lonen en materialen die gelden op het tijdstip van de overeenkomst. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om de prijzen evenredig aan te passen. Elke offerte is bovendien ondeelbaar en vervangt elke voorgaande. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor vergissingen die het gevolg zijn van twijfelachtige, onvolledige en/of telefonisch doorgegeven onderrichtingen. Wij behouden ons eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijzigingen van de juridische toestand van de koper.

 

2: Meerwerk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Productiehuis Fris de opdrachtgever tijdig inlichten. Voor extra montagewerk (bovenop of buitenom de vooropgestelde versies en opleveringen – Zie “5: Montage”) wordt een tarief aangerekend van 50 euro per uur (excl. BTW).

3: Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Productiehuis Fris en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen. Vanuit Productiehuis FRIS wordt één project-verantwoordelijke en één hoofd-editor aangewezen per project. Dit zorgt voor een vlotte, duidelijke en transparante samenwerking bij elk project. Alle communicaties verlopen steeds via deze project-verantwoordelijk en hoofd-editor.

4: Reis- en verblijfkosten

De reiskostenvergoeding is steeds ingerekend in de prijsofferte. Indien de effectieve verplaatsingen zouden afwijken van de vooraf aangegeven locaties, is er een meerprijs van toepassing. Vermelde reiskosten in de offerte zijn indicatief. Bij de facturering worden de werkelijk gemaakte reiskosten in rekening gebracht. Algemene voorwaarden Productiehuis FRIS (update: 25 november 2020) Alle rechten voorbehouden Productiehuis FRIS Algemene voorwaarden

 

5: Montage

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 2-versie methode aangehouden: Versie 1: de (ruwe) montage Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes. Titels, teksten en logo’s worden voor de ruwe montage door de klant reeds aangeleverd. Deze worden in de ruwe montage reeds verwerkt, zodat ook hierover feedback kan gegeven worden. Versie 2: Final Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant controleert de aanpassingen die werden uitgevoerd op basis van de feedback uit versie 1 en keurt de productie goed (of geeft indien nodig, nog een laatste aanpassing door). Let op: Deze aanpassingen mogen enkel voortkomen uit de reeds gegeven feedback vanuit versie 1. Opmerkingen/aanpassingen die niet werden doorgegeven uit versie 1, worden aan een meerprijs voor montage aangepast. Als na versie 2 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht. Previews zijn online op de klanten-website van Productiehuis Fris te raadplegen en worden met een uniek wachtwoord beschermd. De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichtingen. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.

 

6: Muziekrechten

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan “Sabam”. Productiehuis Fris kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting Sabam. Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald. Dit is de meest gebruikelijke werkwijze.

 

7: Auteursrecht

Alle door Productiehuis Fris geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur. Aanvragen hiervoor kunnen steeds per mail via info@productiehuisfris.com Algemene voorwaarden Productiehuis FRIS (update: 25 november 2020) Alle rechten voorbehouden Productiehuis FRIS Algemene voorwaarden

8: Intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, setup, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Productiehuis Fris en worden niet beschikbaar gesteld.

 

9: Copyright

Een klant krijgt het copyright op de door hem bestelde videoproductie, voor het in de offerte vastgelegde doel. Mocht een klant het copyright willen uitbreiden of fysieke kopieën willen maken, dan gaat dit in samenspraak met Productiehuis Fris. Dit heeft ook te maken met eventuele rechten van derden op gebruikt muziek en beeldmateriaal. In geval van copyright schending is Productiehuis Fris niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden. Aanvragen hiervoor kunnen steeds per mail via info@productiehuisfris.com

 

10: Camera beeldmateriaal (footage)

Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de afgeleverde videoproductie, ligt het copyright op het camera materiaal bij Productiehuis Fris. Dit copyright is wel verhandelbaar. Tegen een vergoeding kan camera materiaal door Productiehuis Fris worden opgeslagen op HDD.

Alsook kan de klant aan een vergoeding het ruwe beeldmateriaal aankopen met eigendomsrechten. Deze prijzen worden per project/doel individueel bekeken/bepaald. Productiehuis Fris is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal.

Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Productiehuis Fris naar eigen inzicht eventueel het materiaal bewaren.

 

11: Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – copyright’. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

 

12: Zelfstandigheid

Productiehuis Fris voldoet aan alle voorwaarden van een zelfstandige onderneming. Alsook is Productiehuis Fris een btw-plichtinge onderneming volgens het Belgische recht. Hierop zal geen “uitzondering” gemaakt worden.

 

13: Aansprakelijkheid

Productiehuis Fris is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het bedrag vermeld in de offerte.

 

14: Betaling

De standaard betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

Eerste herinnering: 5 dagen, geen extra kosten

Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratieve kosten en wettelijk verplichte rente.

Derde en laatste herinnering: 20 dagen, incasso kosten en wettelijk verplichte rente Incasso.

 

15: Privacy verklaring

Wij gaan zorgvuldig om met de data van onze klanten. Wij bewaren alleen de gegevens die nodig zijn om de noodzakelijke zaken met elkaar te doen. Gegevens en video opnames worden niet doorverkocht. Alle data staat offline bewaard, of op goed beveiligde servers.

 

 

VARIA:

Artikel 1:

Klachten moeten ons steeds schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd toekomen binnen de acht werkdagen na levering. In geval van tijdige en gegronde klacht beperkt onze aansprakelijkheid zich maximaal tot herleveren of evenredige prijsvermindering. Het indienen van een klacht ontslaat de klager in alle geval niet van betaling, zodat de betalingsvoorwaarden en termijnen dienen gerespecteerd te worden. In geen geval kan onze aansprakelijkheid hoger worden getaxeerd dan de waarde van de levering.

 

Artikel 2:

Protest tegen de factuur moet schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Het is belangrijk dat steeds het nummer en de datum van de factuur worden vermeld.

 

Artikel 3:

Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum en regeling dient te geschieden op onze maatschappelijke zetel, tenzij anders wordt bedongen.

 

Artikel 4:

In geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schuldvordering verschuldigd van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 25 euro alsook een intrest van 10 % op jaarbasis. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissel of cheques evenals andere inningskosten zijn niet in deze forfaitaire schadevergoeding inbegrepen.

 

Artikel 5:

Bij wanbetaling behouden wij ons ook het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. De overeenkomst kan alsdan door ons van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwd worden zowel voor het geheel als voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. De eventuele uitgifte van een wisselbrief doet daaraan geen afbreuk

Algemene voorwaarden Productiehuis FRIS (update: 10 januari 2021)

Alle rechten voorbehouden